Новини >„Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“

Участие в Национална програма „Квалификация“, модул "Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура"

      На 29.11.2018 г. училищен екип от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Върбица посети ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ гр. Сливен. Целта на еднодневната визита бе участие на педагогическите специалисти в Национална програма „Квалификация“, модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети по медиация и развита IT структура“. На срещата, на работната група бяха представени използваните в училището образователни платформи, за внедрените в процеса на образование и възпитание ИКТ технологии, както и медиаторската дейност, която се осъществява в учебното заведение.
      След завръщането си екипът, включващ четирима учители и заместник-директор по учебната дейност представиха на заседание на Ученическия парламент въведените от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ гр. Сливен дейности и иновативни технологии в образованието. След проведено обсъждане, членовете на Ученичекия парламент към СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Върбица единодушно взеха решение за предложение пред Педагогическия съвет за въвеждане на медиаторска дейност в училището за целите на решаване на конфликтни ситуации между ученици, както и за преодоляване на проблемно поведение сред някои от тях. Заседанието на Педагогическия съвет, на което ще се разглежда предложението ще се проведе на 19.12.2018 г.
      Предвид реализирането на медиаторската дейност в ПГИ гр. Сливен от страна на ученици от местния Ученически парламент, предложението на парламентаристите от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Върбица е до края на месец март 2019 г., двама от членовете, по възможност от IX клас да се включат в обучение по медиация и да стартират своята дейност непосредствено след неговото приключване.
      Според учениците, с въвеждането на медиацията ще се разшири дейността на Ученическия парламент и ще се разгърне участието им в училищния живот, като част от прилаганата иновация в училището, което е в списъка на иновативните училища, приет с Решение № 391 от 17 юли 2017 година на Министерски съвет.
      Част от образователните платформи, с които екипът се запозна на срещата в гр. Сливен вече се прилагат в работата на педагогическите специалисти.