Проекти

Проект "Зедно можем повече"

Проект "Зедно в безкрая"

Проект "Твоят час"

Проект "Пъстри чудеса"

Проект "Квалификация на педагогическите специалисти"

Проект "Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"

Проект "Дъга от мечти"

Център Амалипе-Проект "Превенция на отпадането на ромските ученици от училище"

Проект "Училище мечта!"

Проект "Мах на криле"

Проект "Учителят-фактор и гарант на мултикултурния образователен процес"

Проект "Да направим средното образование достъпно за ромските младежи от селските райони"